Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16236
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua căn hộ chung cư tại khu đô thị Chí Linh: Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Trọng Nghĩa
Nguyễn, Thành Long (Gvhd)
Keywords: Bất động sản -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Abstract: ục tiêu của nghiên cứu này là tìm ra các nhân tốảnh hưởng đến quyết địnhmua căn hộ chung cư tại khu Đô thị Chí Linh của khách hàng. Dựa trên nền tảng các mô hình nghiên cứu trước và thông qua kết quả khảo sát, nghiên cứu đưa ra mô hình các nhân tốảnh hưởng đến quyết định chọn mua căn hộ chung cư tại khu Đô thị Chí Linh.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16236
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Trong-Nghia.pdf8,89 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.