Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16234
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của công chức tại cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Vũ, Thị Kim Hằng
Phạm, Thị Huyền (Gvhd)
Keywords: Quản lý nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các yếu tố tác động đến sự gắn kết của công chức với tổ chức; Đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự gắn kết với tổ chức và đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao sự gắn kết với tổ chức tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu .
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16234
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41.Vu-Thi-Kim-Hang.pdf6,71 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.