Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16229
Title: Hoạch định chiến lược kinh doanh công ty TNHH Korea Express cảng Sài Gòn giai đoạn 2017 – 2022: Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Quang Sáng
Vũ, Văn Đông (Gvhd)
Keywords: Kế hoạch chiến lược -- Luận văn thạc sĩ
Kế hoạch kinh doanh -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16229
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
36.Nguyen-Quang-Sang.pdf4,98 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.