Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16225
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH nhôm toàn cầu Việt Nam: Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Thị Nam
Võ, Thị Thu Hồng (Gvhd)
Keywords: Nguồn nhân lực -- Luận văn thạc sĩ
Quản lý nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Abstract: Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và sự hợp tác cạnh tranh quốc tế, nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, trở thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Vì vậy, tác giả quyết định chọn đề tài “Phát triển nguồn nhân lực tại Công Ty TNHH Nhôm Toàn Cầu Việt Nam” nhằm góp phần thiết thực cho công tác phát triển nguồn nhân lực tại Công ty.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16225
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32.Nguyen-Thi Nam.pdf2,2 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.