Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16224
Title: Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại cục hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020: Luận văn thạc sĩ
Authors: Lý, Minh Khôi
Ngô, Quang Huân (Gvhd)
Keywords: Nguồn nhân lực -- Luận văn thạc sĩ
Quản lý nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Abstract: Đề tài giúp nhận diện phân tích, đánh giá đúng thực trạng Quản trị nguồn nhân lực tại đơn vị (Cục Hải quan tỉnh BR-VT) từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng, hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực, hỗ trợ và đáp ứng được tốt nhất nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình thiếu biên chế của đơn vị và thực hiện được đề án tinh giản biên chế của Chính phủ trong giai đoạn từ nay đến năm 2021.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16224
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31.Ly-Minh-Khoi.pdf1,95 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.