Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16222
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ công tại kho bạc nhà nước Long Điền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Hồ, Như Sương
Nguyễn, Vân Anh (Gvhd)
Keywords: Quan hệ khách hàng -- Chất lượng dịch vụ -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Abstract: rên cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ công và các nghiên cứu liên quan. Tham khảo ý kiến các chuyên gia, tác giả đề xuất 6 nhân tố để khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ công tại Kho Bạc Nhà Nước Long Điền như: mức độ tin cậy, năng lực phục vụ, khả năng đáp ứng, sự đồng cảm, phương tiện hữu hình và phương pháp quản lý. Từ đó áp dụng mô hình toán trên cơ sở sử dụng phần mềm SPSS để tìm ra các nhân tố tác động chủ yếu đến chất lượng dịch vụ và đề xuất giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ công tại Kho Bạc Nhà Nước Long Điền.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16222
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29.Ho-Nhu-Suong.pdf2,16 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.