Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16221
Title: Giải pháp nâng cao động lực làm việc của nhân viên tại sở tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Phương Thị Hồng Vân
Nguyễn, Vân Anh (Gvhd)
Keywords: Quản lý nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Abstract: Bài nghiên cứu đã tiến hành thực hiện được những điều sau: dựa trên cơ sở lý luận về động lực làm việc và công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên, các yếu tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên… Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện một số chính sách như: lãnh đạo; quan hệ đồng nghiệp; bản chất công việc; đánh giá công việc, khen thưởng; chính sách đào tạo và phát triển, … để khuyến khích, động viên nhân viên làm việc tốt hơn, nâng cao lòng trung thành của nhân viên đối với cơ quan.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16221
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28.Nguyen-Phuong-Hong-Van.pdf1,85 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.