Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16220
Title: Các yếu tố ảnh hưởng sự trung thành của nhân viên đối với Khách sạn 4 sao tại Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Lê, Thị Kim Oanh
Bùi, Hồng Điệp (Gvhd)
Keywords: Khách sạn -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16220
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27.Le-Thi-Kim-Oanh.pdf5,15 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.