Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16213
Title: Đo lường sự hài lòng của khách hàng sử dụng thẻ ATM do ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bà Rịa phát hành: Luận văn thạc sĩ
Authors: Ngô, Nguyễn Diễm Chi
Phạm, Thị Huyền (Gvhd)
Keywords: Ngân hàng thương mại -- Chất lượng dịch vụ -- Luận văn thạc sĩ
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Abstract: Dựa vào cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu đo lường sự hài lòng của khách hàng đã được tiến hành tại một số quốc gia trên thế giới, đồng thời kết hợp với nghiên cứu khám phá định tính tại thị trường TP Bà Rịa, đề tài đã đưa ra mô hình lý thuyết và thang đo khái niệm nghiên cứu. Một nghiên cứu định lượng với mẫu n= 235 khách hàng đã được thực hiện để đánh giá thang đo và kiểm định mô hình lý thuyết
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16213
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20.Ngo-Nguyen-Diem-Chi.pdf2,56 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.