Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16194
Title: Ảnh hưởng của sự thỏa mãn trong công việc đến lòng trung thành của nhân viên tại Công ty Cổ phần Thuỷ sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo (Coimex): Luận văn thạc sĩ
Authors: Trương, Bách Thế
Lê, Sĩ Trí (Gvhd)
Keywords: Khai thác thuỷ sản -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Abstract: “Ảnh hưởng của sự thỏa mãn trong công việc đến lòng trung thành của nhân viên tại công ty Cổ Phần Thuỷ Sản và Xuất Nhập Khẩu Côn Đảo - COIMEX”. Đề tài điều tra đến 200 nhân viên, và sử dụng phần mềm SPSS để phân tích số liệu. Đề tài đã đưa ra mô hình nghiên cứu sự ảnh hưởng của 6 yếu tố thu nhập, bản chất công việc, cấp trên, đồng nghiệp, chính sách và quyền lợi, điều kiện làm việc để đo lường sự thỏa mãn chung trong công việc cũng như xem xét mức độ tác động của các yếu tố này đến lòng trung thành của nhân viên đối với công ty. Bên cạnh đó tác giả cũng tiến hành nghiên cứu sự khác biệt về lòng trung thành với tổ chức theo các đặc điểm cá nhân của những nhân viên tham gia khảo sát như độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16194
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh
Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.Truong-Bach-the.pdf6,88 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.