Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16153
Title: Tính toán áp suất theo chiều cao làm việc của túi khí trong quá trình hạ thủy tàu: Kỷ yếu hội thảo khoa học
Other Titles: Working height pressure calculation of airbags in ship launching
Authors: Nguyễn, Đức Quý
Keywords: Áp xuất túi khí
Thông số túi khí
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh
Abstract: Việc xác định áp suất túi khí khi bị biên dạng đóng vai trò quan trọng trong tính toán quá trình hạ thủy tàu trên tủi khí. Mục đích đảm bảo an toàn cho túi khí tránh no vỡ tại các vị trí lực tác dụng lên tủi khí là lớn nhất. Tính toán dựa trên giả thuyết khí không nén được, trong quá trình làm việc của tủi khí, hình dáng tủi bị biến dạng nhưng lóp vỏ tủi chưa bị kẻo giãn dài do áp suất. Tác giả đưa ra công thức tính áp suất tủi khí sau khi bị biến dạng phụ thuộc vào áp suất ban đầu và chiều cao làm việc tương đoi của tủi khí. Cồng thức đưa ra làm cơ sở cho tính toán biến dạng tủi khí khi hạ thủy, đặc biệt khi tàu bắt đầu quay quanh mũi tàu. Trong quá trình nằm trên túi khí độ dốc tàu tăng thêm gây ra gia tăng tôc độ chuyến động khi hạ thủy. Ket quả trình bày là cơ sở cho các hướng nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực tính toán hạ thủy bằng túi khỉ, đặc biệt là lựa chọn thông số tủi khí chuấn bị hạ thủy.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16153
Appears in Collections:Kỷ yếu - Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baibao-Nguyen-Duc-Quy.pdf3,26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.