Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16152
Title: Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên về chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh Khoa kinh tế trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu: Đề tài nghiên cứu khoa học
Authors: Nghiêm, Phúc Hiếu
Phạm, Thu Huyền
Keywords: Giáo dục đại học -- Nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Abstract: Đề tài xác định các nhân tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên về chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh Khoa Kinh tế trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu và từ đó tác giả đề xuất một số giải pháp phục vụ cho công tác đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo tại trường nói chung và ngành Quản trị Kinh doanh nói riêng.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16152
Appears in Collections:Kế toán - Quản trị kinh doanh (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NCKH-Hieu-Huyen.pdf1,41 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.