Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16151
Title: Tổ chức dạy học trên cơ sở vấn đề cho sinh viên đại học khối kỹ thuật ở nội dung kiến thức phần y học phóng xạ và hạt nhân
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Nuclear medicine
Y học hạt nhân
Issue Date: 2017
Publisher: Tạp chí Giáo dục
Series/Report no.: Số 407 (kỳ 1-6/2017);tr. 44-47
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16151
Appears in Collections:TT Đào tạo đại cương(Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baibao-Nguyen-Thi-Thanh-Huyen.pdf315,7 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.