Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16132
Title: Một số giải pháp hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền, phải thu của khách hàng và phải trả cho người bán tại công ty cổ phần giấy Sài Gòn: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Lê, Thu Hằng (GVHD)
Nguyễn, Thị Hoài
Keywords: Kế toán vốn bằng tiền -- Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Description: 196 tr.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16132
Appears in Collections:Ngành Kế toán (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Hoai.pdf27,01 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.