Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16130
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Dịch vụ cây xanh Tiến Thành: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Thị Ánh Hoa (GVHD)
Vũ, Thị Thu Hằng
Keywords: Kế toán tài chính -- Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh
Description: 179 tr.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16130
Appears in Collections:Ngành Kế toán (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vu-Thi-Thu-Hang.pdf10,15 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.