Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16108
Title: Giáo trình Kế toán tài chính 1
Authors: Võ, Thị Thu Hồng
Nguyễn, Thị Ánh Hoa
Keywords: kế toán tài chính -- Giáo trình
Issue Date: 2015
Publisher: Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Cuốn sách giáo trình nội bộ Kế toán tài chính 1 được tác giả biên soạn nhằm mong muốn đáp ứng việc nghiên cứu, học tập về các vấn đề chuyên môn kế toán cho sinh viên chuyên ngành kế toán. Sinh viên tiếp cận được nguyên tắc, chuẩn mực và các chính sách kế toán lien quan đến doanh nghiệp trong môi trường kế toán Việt Nam hiện nay. Bằng sự nỗ lực và nghiên cứu, tác giả đi sâu các vấn đề thuộc chuyên ngành kế toán để các sinh viên có thể hiểu sâu hơn bản chất kế toán, lập chứng từ, ghi nhận nghiệp vụ phát sinh cũng như phân tích xử lý các tình huống thực tế có thể xảy ra.
Description: 315 tr
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16108
Appears in Collections:Giáo trình (BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT-ke-toan-tai-chinh1.pdf2,05 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.