Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16106
Title: Pháp luật về giải thê doanh nghiệp: Thực trạng và kiên nghị
Authors: Nguyễn, Thị Diễm Hường
Keywords: Doanh nghiệp
Pháp luật doanh nghiệp
Issue Date: 7/2016
Publisher: Tạp chí Công Thương
Series/Report no.: Số 7 năm 2016;pp. 9-14
Abstract: Giải thể doanh nghiệp là thủ tục hành chính do doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. Đây vốn được hiểu là một trong những thủ tục rút lui khỏi thị trường của doanh nghiệp. Tuy nhicn, thực tế cho thây nhiều doanh nghiệp đã thực sự không còn tồn tại và hoạt động nữa nhưng không có một thủ tục chấm dứt nào được thực hiện. Đôi khi, các chủ nợ cũng ngỡ ngàng vì tìm kiếm “đối tác” đổ đòi nợ mà không thấy. Bên cạnh đó, ý thức của chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với nghĩa vụ giải thể doanh nghiệp chưa cao, chế tài luật định trong những trường hợp này hầu như không phát huy tác dụng. Mặc dù chế định giải thể doanh nghiệp đã đưực hoàn thiện nhiều lần cùng với việc ban hành các Luật doanh nghiệp thay thế, nhưng hiệu quả điều chỉnh hoạt động giải thể doanh nghiệp vẫn không mấy khả quan. Vì vậy, cần những giải pháp đồng bộ và toàn diện để hạn chế tình trạng doanh nghiệp “âm thầm biến mất” hoặc “bỏ của chạy lấy người” trong nền kinh tế thị trường hiện nay.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16106
ISSN: 0866-7756
Appears in Collections:Kỹ năng mềm - Đại cương(Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diem-Huong.pdf3,46 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.