Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16105
Title: Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học ngành Kế toán, Kiểm toán tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm đáp ứng bối cảnh hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Đức Loan
Huỳnh, Văn Huy
Keywords: Giáo dục đại học -- Chất lượng đào tạo
Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Hội thảo Nâng cao chất lượng giáo dục đại học;
Abstract: Phát triển nguồn nhân lực về kế toán, kiểm toán đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng trên cơ sở đổi mới và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời kết hợp giữa đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu theo chuyên ngành và đào tạo nâng cao học vấn nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, việc tăng cường hội nhập quốc tế, tạo dựng mối liên hệ chặt chẽ, thừa nhận lẫn nhau giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực, trên thế giới và các tổ chức quốc tế. Mục tiêu bài viết xác định những thuận lợi và khó khăn trong quá trình đào tạo sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng như cơ hội và thách thức khi Việt Nam hội nhập và đưa ra các kiến nghị nhằm giúp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có đầy đủ phẩm chất và trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu xã hội trong bối cảnh hiện nay.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16105
Appears in Collections:Kỷ yếu - Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Duc-Loan-HT.pdf388,28 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.