Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16104
Title: Quản trị chi phí chiến lược (SCNI) Công cụ nâng cao năng lực cạnh tranh trong các doanh nghiệp Việt Nam
Other Titles: Strategie cost management (SCM) A tool tor enhancing competitiveness in Vietnamese enterprises
Authors: Nguyễn, Thị Đức Loan
Keywords: Quản trị chiến lược
Quản lý chi phí
Issue Date: 2017
Publisher: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán
Series/Report no.: Số 6 năm 2017;pp. 40-46
Abstract: Quản lý chi phí (CP) đặc biệt hữu ích trong hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) vì nó cho phép sử dụng vốn có hiệu quả. Ngoài ra, việc quản lý CP tốt sẽ giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp (DN) thiết lập dược mục đích chung là, giảm thiểu CP và tối đa hóa lợi nhuận. CP quản lý là một hoạt động có chức năng như một chiến lược để cắt giảm tất cả các CP không cần thiết, để đạt được một mức độ cao hơn của lợi nhuận trong hoạt động SXKD. Bài báo này nghiên cứu, làm cách nào để giảm thiểu việc chi thừa. Quản lý CP chiến lược tốt là để nâng cao hiệu quả, cũng như tối đa hóa lợi nhuận và nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường, trong các DN Việt Nam. Quản lý CP có hiệu quả là giảm việc sử dụng các loại nguyên vật liệu, giảm CP tài sản cố định và CP hành chính, bao gồm cả việc lập kế hoạch, kiểm soát chi tiêu, kiểm soát CP, xác định chỉ số lợi nhuận trên từng sản phẩm, nghiên cứu thị trường tốt là điều cẩn thiết để cạnh tranh vể giá,...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16104
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Duc-Loan-baibao2.pdf4,73 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.