Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15725
Title: Triết lý của Khổng Tử về phương pháp giáo dục
Authors: Lê, Kinh Nam
Keywords: Nho giáo
Issue Date: 4/2014
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa khoa học cơ bản
Series/Report no.: Tập san Khoa học và Đào tạo, Số 1, tháng 4 năm 2014;tr 71-77
Abstract: Nho giáo nói chung và Khổng Tử nói riêng đều đặc biệt coi trọng vai trò của giáo dục, nhờ giáo dục mà mọi người trở nên “chí thiện ”, trở thành các bậc thánh hiền, bậc quân tử. Nhưng để có được những điều sở đắc ấy theo Khổng Tử, phụ thuộc vào phương pháp giáo dục. Trên thực tế Khổng Tử và các môn đệ Nho học đã sử dụng nhiều phương pháp giáo dục rất hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng người học. Chúng ta có thể khảo cứu phương pháp giáo dục (dạy - học) của Khổng Tử qua các tác phẩm kinh điển của Nho gia, đặc biệt là trong Luận ngữ. Đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa phương pháp trí dục và phương pháp đức dục
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15725
Appears in Collections:Tập san 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le-Kinh-Nam.pdf242,89 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.