Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15716
Title: Bước đầu khảo sát chất lượng nước sông Dinh và các hồ trên địa bàn thành phố Vũng Tàu - Nguồn gốc gây ô nhiễm
Authors: Đặng, Thị Hà
Nguyễn, Văn Tới
Keywords: Chất lượng nước mặt
Nước thải
Issue Date: 4/2014
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Hoá học và CNTP
Series/Report no.: Tập san Khoa học và Đào tạo, Số 1, tháng 4 năm 2014;tr 60-66
Abstract: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế thì vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường nước, đang trở nên nghiêm trọng trên toàn tỉnh. Ô nhiễm môi trường nước đang trở thành một trong những thách thức lớn đối với người dân và chính quyền tỉnh Bà Riạ - Vũng Tàu bởi các ảnh hưởng của nó đến sức khỏe con người, kinh tế cũng như mỹ quan đô thị. Trong nghiên cưú này, chúng tôi trình bày các kết quả đầu tiên thu được về một số chỉ tiêu cho phép đánh giá mức độ ô nhiễm của nguồn nước (độ pH, hàm lượng oxy hoà tan - DO, các muối dinh dưỡng (N-NH4+, N-NO3- và P-PO43-) và một số kim loại nặng (Cd, Cr và As)) trong nước vùng hạ lưu sông Dinh và các hồ Á Châu, Võ Thị Sáu, Bàu Sen và Bàu Trũng của Thành phố Vũng Tàu. Kết quả thu được đã chỉ ra rằng: nếu hàm lượng các kim loại nặng trong nước sông Dinh và 4 hồ đều rất thấp, nằm trong giới hạn cho phép về chất lượng nước mặt theo QCVN 08:2008/BTNMT thì hàm lượng muối dinh dưỡng (N, P) lại cao hơn tiêu chuẩn cho phép nhiều lần, đặc biệt là hàm lượng amoni trong nước sông Dinh và phosphát trong các hồ quan trắc. Hơn thế, hàm lượng DO đo được trong các hồ đều rất thấp (<1mg/l), dưới tiêu chuẩn cho phép để duy trì đời sống thuỷ sinh nhiều lần (U4mg/l). Nguyên nhân chủ yếu của sự ô nhiễm các muối dinh dưỡng này là do nước thải từ các hoạt động công nghiệp và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, cho thấy ảnh hưởng mạnh mẽ của con người lên chất lượng nước mặt.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15716
Appears in Collections:Tập san 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dang-Thi-Ha.pdf314,17 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.