Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15162
Title: Từ triết lý nhân sinh phật giáo đến việc hoàn thiện đạo đức con người Việt Nam hiện nay
Authors: Lê, Kinh Nam
Keywords: Phật giáo
Issue Date: 4/2016
Series/Report no.: Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Triết học với những vấn đề nhân sinh quan lý luận và thực tiễn;tr 186-192
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15162
Appears in Collections:Kỹ năng mềm - Đại cương(Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Triethoc.pdf2,01 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.