Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14925
Title: Kế toán lưu chuyển hàng hoá, Kế toán tiêu thụ và một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ tại Công ty TNHH Dịchvụ Hàng hải Thạch Hãn: Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Thị Ánh Hoa (GVHD)
Nguyễn, Thị Liễu
Keywords: Kế toán doanh nghiệp -- Khoá luận tốt nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Kinh tế
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14925
Appears in Collections:Ngành Kế toán (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Lieu.pdf2,71 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.