Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14923
Title: Kế toán quá trình tiêu thụ sản phẩm, xác định kết quả kinh danh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sản xuất Thương mại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Thị Ánh Hoa (GVHD)
Nguyễn, Thị Cẩm Hưng
Keywords: Kế toán doanh nghiệp -- Khoá luận tốt nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Kinh tế
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14923
Appears in Collections:Ngành Kế toán (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Cam-Hung.pdf2,54 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.