Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14584
Title: Lý thuyết mạch 1: Bài giảng
Authors: Phạm, Ngọc Hiệp
Keywords: Lý thuyết mạch
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Điện
Abstract: Bài giảng trình bày chi tiết cơ sở lý thuyết và các ví dụ nhằm hướng sinh viên tự nghiên cứu các bài tập cuối mỗi chương.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14584
Appears in Collections:Bài giảng (BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ly-Thuyet-Mach.pdf2,44 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.