Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14583
Title: Thiết kế và lắp đặt mạch điều khiển độ sáng của đèn chiếu sáng công cộng : Đề tài NCKH
Authors: Phan, Thanh Hoàng Anh (Người hướng dẫn khoa học)
Huỳnh, Thanh Nam
Phạm, Quốc Thái
Keywords: Chiếu sáng -- Đề tài nghiên cứu khoa học
Issue Date: 6/2015
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Điện
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14583
Appears in Collections:Công nghệ thông tin (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huynh-Thanh-Nam.pdf4,61 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Phan Mem Mo Phong.rar38,34 kBcompressed Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.