Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14582
Title: Tối ưu hóa quá trình trích ly Astaxanthin từ vỏ tôm bằng dầu thực vật: Đề tài NCKH
Authors: Nguyễn, Ngọc Hiểu (Người hướng dẫn khoa học)
Lê, Thị Thuỳ Nga
Keywords: Astaxanthin -- Đề tài nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Hóa và Công nghệ Thực phẩm
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14582
Appears in Collections:Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le-Thi-Thuy-Nga.pdf2,39 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.