Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14581
Title: Thiết Kế Bộ Khống Chế Điện Nguồn: Đề tài NCKH
Authors: Phạm, Chí Hiều (Người hướng dẫn khoa học)
Phan, Thanh Tuấn
Keywords: Điện -- Đề tài nghiên cứu khoa học
Issue Date: 6/2015
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Điện
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14581
Appears in Collections:Công nghệ thông tin (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan-Thanh-Tuan.pdf2,18 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.