Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14577
Title: Lập trình VISUAL BASIC.NET
Authors: Dương, Thị Diệu
Keywords: Lập trình.Net
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Công nghệ Thông tin
Abstract: Bài giảng tổng hợp những kiến thức liên quan đến môi trường làm việc trên nền Visual Studio, các thao tác trên windows và kiến thức Lập trình cơ bản trên VB.Net, kiến thức liên quan đến Lập trình hướng Đối tượng, về Lập trình cơ sở Dữ liệu, kỹ năng làm việc trên các đối tượng Dữ liệu, các thao tác cập nhật Dữ liệu, tạo báo cáo bằng Crystal Report
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14577
Appears in Collections:Bài giảng (BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lap-trinh-VISUAL-BASIC.NET.pdf29,45 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.