Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14576
Title: Nghiên cứu quy trình sản xuất sinh khối Spirulina Platensis trên môi trường nước biển: Đề tài NCKH
Authors: Phạm, Thị kim Ngọc
Keywords: Spirulina platensis -- Đề tài nghiên cứu khoa học
Issue Date: 3/2013
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Hóa và Công nghệ Thực phẩm
Abstract: Trong nghiên cứu này, tiến hành khảo sát các tính chất hóa lý cơ bản của nguồn nước biển tại bãi biển Thủy Tiên, vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ đó dùng nước biển này để làm môi trường nuôi Spirulina Platensis. Tối ưu các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của Spirulina platensis trên môi trường nước biển vừa khảo sát.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14576
Appears in Collections:Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SPIRULINA.pdf122,23 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.