Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14573
Title: Nghiên cứu cải tiến quá trình tổng hợp điện cực PbO2 trên nền carbon graphit và khảo sát khả năng oxi hóa phenol trên điện cực PbO2: Đề tài NCKH
Authors: Diệp, Khanh (Người hướng dẫn khoa học)
Nguyễn, Ngọc Kiên
Keywords: Điện hoá -- Đề tài nghiên cứu khoa học
Issue Date: 7/2013
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Hóa và Công nghệ Thực phẩm
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14573
Appears in Collections:Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen ngoc kien Bia.pdf227 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Nguyen ngoc kien.pdf1,26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.