Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14570
Title: Thực hành hoá sinh: Bài giảng
Authors: Nguyễn, Thị Minh Nguyệt (ch.b)
Nguyễn, Ngọc Hiểu
Phạm, Thị kim Ngọc
Keywords: Hoá sinh -- Thực hành
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Hóa và Công nghệ Thực phẩm
Abstract: Với 8 bài thực hành bài giảng cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản của môn học thí nghiệm hóa sinh.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14570
Appears in Collections:Bài giảng (BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai-giang-TH-Hoa-sinh.pdf556,66 kBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.