Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14569
Title: Thử nghiệm nuôi cấy nấm men Rhodotorula sp trong môi trường lỏng, trích ly β-carotenoid từ sinh khối nấm men Rhodotorula sp bằng dầu thực vật: Đề tài NCKH
Authors: Phạm, Thị Hữu Hạnh (Người hướng dẫn khoa học)
Đinh, Thị Bích Phượng
Keywords: Nấm men -- Đề tài nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Hóa và Công nghệ Thực phẩm
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14569
Appears in Collections:Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nuoi cay nam men .pdf2,75 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.