Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14568
Title: Chiết xuất dầu sinh học từ vi tảo: Đề tài NCKH
Authors: Nguyễn, Văn Thông (Người hướng dẫn khoa học)
Phạm, Thị Hữu Hạnh (Người hướng dẫn khoa học)
Lê, Hoàng Lăm
Keywords: Vi tảo -- Đề tài nghiên cứu khoa học
Dầu sinh học -- Đề tài nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Hóa và Công nghệ Thực phẩm
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14568
Appears in Collections:Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chiet xuat dau sinh hoc tu vi tao .pdf1,49 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.