Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14553
Title: Cẩm nang kinh doanh Harvard: Giao tiếp thương mại
Other Titles: Business Essentials: Business Communication
Authors: Trần, Thị Bích Nga (dịch)
Phạm, Ngọc Sáu (dịch)
Nguyễn, Văn Qui (h.đ)
Keywords: Giao tiếp thương mại
Issue Date: 2003
Publisher: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Giao tiết là chức năng thiết yếu đối với mọi tổ chức. Dù ở hình thức nói hay viết, giao tiếp cũng đều là phương tiện truyền đạt để tổ chức bày tỏ ý kiến với mọi người.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14553
Appears in Collections:Quản trị Kinh Doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cam-nang-kinh-doanh-Giao-tiep-thuong-mai.pdf5,95 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.