Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14547
Title: Nâng cao vai trò và nhu cầu sử dụng Thư viện của sinh viên trong địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Authors: Đinh, Huy Tâm
Cao, Thị Thơ
Phạm, Thị Giang
Nghiêm, Phúc Hiếu
Keywords: Thư viện
Thư viện đại học
Issue Date: 9/2015
Series/Report no.: Tập san Khoa học và Đào tạo - Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu;số 6, tr.59-63
Abstract: Trong thời đại ngày nay, công tác thông tin nói chung và thông tin thư viện nói riêng có một tầm quan trọng đặc biệt và ảnh hưởng sâu sắc tới mọi lĩnh vực của đời sổng xã hội trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Việc khai thác hiệu quả thông tin đã trở thành một trong những nhân tố hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế — xã hội cùa bất kỳ một quốc gia nào. Thư viện là câu nối giữa thông tin và người sử dụng. Thư viện là một yếu tố căn bản và quan trọng, là thước đo đánh giá vai trò, chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả đào của đại học và không thể tách rời trường đại học với thư viện, Nghiên cứu nhằm nêu ra vai trò của việc sử dụng thư viện trong việc nâng cao chất lượng học tập của sinh viên, từ đó tìm hiểu và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đền nhu cầu sử dụng thư viện của sinh viên trong địa bản tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bằng phương pháp định lượng, trên cơ sở kêt quả nghiên cứu đề đưa ra các giải pháp phù hợp để nâng cao nhu cầu sử dụng thư viện của sinh viên.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14547
Appears in Collections:Sau Đại học (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Noi dung bai bao 2.pdf1,59 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.