Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14546
Title: Vai trò của giảng viên chủ nhiệm - Cố vấn học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chi trong môi trường đại học
Authors: Trần, Thị Duyên
Keywords: Giáo dục đại học -- Kỉ yếu hội nghị
Issue Date: 3/2016
Series/Report no.: Hội thảo "Đổi mới phương pháp giảng dạy";
Abstract: Giảng viên chủ nhiệm lóp sinh viên (cố vấn học tập) cỏ vai trò rất quan trọng trong đào tạo theo hệ thống tín chi. Theo quy chế 43 cùa Bộ Giáo dục và đào tạo, cổ vấn học tập là người tư vấn và hỗ trợ sinh viên phát huy tối đa khả năng học tập, lựa chọn học phần phù hợp để đáp ứng mục tiêu tốt nghiệp và khả năng tìm được việc làm thích họp; theo dõi thành tích học tập của sinh viên nhằm giúp sinh viên điều chình kịp thời hoặc đưa ra một lựa chọn đúng trong quá trình học tập; quàn lý, hướng dẫn, chi đạo lớp được phân công phụ trách đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của sinh viên.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14546
Appears in Collections:Chuyên đề

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoi-thao-Tran-Thi-Duyen.pdf456,53 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.