Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14473
Title: Phân tích hoạt động kinh doanh
Authors: Phạm, Văn Dược (Đồng ch.b)
Keywords: Kinh doanh
Doanh nghiệp
Issue Date: 2004
Publisher: Thống kê
Citation: In lần thứ nhất
Abstract: Lí thuyết chung về phân tích và các phương pháp áp dụng trong hoạt động kinh doanh. Phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh. Sử dụng các tiềm năng trong hoạt động kinh doanh. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Biến động chi phí sản xuất kinh doanh. Phân tích đề ra quyết định ngắn hạn và đầu tư dài hạn trong hoạt động kihd oanh. Phân tích báo cáo doanh nghiệp
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14473
Appears in Collections:Quản trị Kinh Doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan-tich-hoat-dong-kinh-doanh-P.1.pdf2,87 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Phan-tich-hoat-dong-kinh-doanh-P.2.pdf2,94 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.