Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14468
Title: Hành vi khách hàng: Tài liệu hướng dẫn học tập
Authors: Tạ, Thị Hồng Hạnh
Keywords: Người tiêu dùng
Hành vi khách hàng
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Mở bán công Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Trình bày tổng quan về hành vi người tiêu dùng, quá trình ra quyết định mua sắm của người tiêu dùng. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài và bên trong đến hành vi của người tiêu dùng như: môi trường văn hoá, giai tầng xã hội, gia đình, tuổi tác và đường đời, nghề nghiệp, lối sống, nhân cách, nhận thức...Nghiên cứu hành vi tiêu dùng và xây dựng chiến lược marketing
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14468
Appears in Collections:Quản trị Marketing và tổ chức sự kiện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hanh-vi-khach-hang.pdf861,13 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.