Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14464
Title: Đọc vị khách hàng
Other Titles: Buying styles
Authors: Wilkinson, Michael
Tùng Linh (d)
Keywords: Marketing
Issue Date: 2011
Publisher: Lao động Xã hội
Abstract: Đề cập đến bốn phong cách mua hàng cơ bản, cách xác định so sánh với cách bán hàng và phong cách mua hàng của khách, đồng thời chỉ ra phương thức tiếp cận để phù hợp với phong cách mua hàng, cũng như cách mua hàng và cách lên kế hoạch cho bước kinh doanh tiếp theo
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14464
Appears in Collections:Quản trị Marketing và tổ chức sự kiện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doc-vi-khach-hang.pdf2,8 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.