Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14443
Title: Quản lý chất lượng trong các tổ chức
Authors: Tạ, Thị Kiều An
Keywords: Quản lí
Quản lí chất lượng
Issue Date: 9/2004
Publisher: Thống kê
Citation: Tái bản lần thứ ba có chỉnh sửa và cập nhật thông tin
Abstract: Giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất của quản lý chất lượng trong các tổ chức. Quản lý chất lượng đề cập đến toàn bộ các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành chất lượng sản phẩm trong tất cả các giai đoạn từ thiết kế, sản xuất đến tiêu dùng; trong đó yếu tố cơ bản nhất là chất lượng con người (lãnh đạo, cán bộ, công nhân...) - Chủ nhân của các quá trình công nghệ, các quá trình quản lý.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14443
Appears in Collections:Quản trị Doanh nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quan-ly-chat-luong-trong-cac-to-chuc-P.1.pdf4,91 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Quan-ly-chat-luong-trong-cac-to-chuc-P.2.pdf4,45 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.