Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14396
Title: Tiếng Anh trong kiến trúc và xây dựng
Authors: Cumming, James
Đỗ, Hữu Thành (d)
Hoàng, Anh Dũng (h.đ)
Keywords: Anh ngữ -- Xây dựng
Anh ngữ -- Kiến trúc
Issue Date: 2004
Publisher: Xây dựng
Abstract: Luyện tập các kỹ năng cơ bản của ngôn ngữ tiếng Anh: diễn đạt (nói), dịch, viết những vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng công trình, nhà cửa.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14396
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tieng-anh-trong-kien-truc-xay-dung.pdf13,23 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.