Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14392
Title: Nền móng
Authors: Châu, Ngọc Ẩn
Keywords: Nền móng
Móng cọc
Issue Date: 2002
Publisher: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Giới thiệu nguyên lí cơ bản của nền móng, đặc biệt là các phương pháp tính móng nông, cọc chịu tải trọng, cọc chịu tải ngang và móng cọc, gia cố nền và đất có cốt
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14392
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nen-Mong.pdf65,78 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.