Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14390
Title: Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần: Lắp đặt (Ban hành kèm theo quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
Authors: Bộ Xây dựng
Keywords: Định mức dự toán
Xây dựng
Issue Date: 2005
Publisher: Hà Nội
Abstract: Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, lắp đặt các loại ống và phụ tùng, bảo ôn đường ống và thiết bị, khai thác nước ngầm...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14390
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dinh-muc-du-toan- P.Lap-dat.pdf5,36 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.