Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14389
Title: Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần: Khảo sát xây dựng (Ban hành kèm theo quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
Authors: Bộ Xây dựng
Keywords: Định mức dự toán
Xây dựng
Issue Date: 2005
Publisher: Hà Nội
Abstract: Quyết định Vê việc ban hành Định mức dự toán khảo sát xây dựng. Công tác khảo sát xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trinh, quy phạm quy định.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14389
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dinh-muc-du-toan- P.khao-sat.pdf3,5 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.