Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14385
Title: Nền và móng các công trình dân dụng - Công nghiệp
Authors: Nguyễn, Văn Quảng
Nguyễn, Hữu Kháng
Uông, Đình Chất
Keywords: Nền móng
Issue Date: 1996
Publisher: Hà Nội
Abstract: Trình bày những nguyên tắc cơ bản của thiết kế nền móng, tính toán thiết kế nền móng. Các loại móng cọc, móng sâu và móng chịu tải trọng...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14385
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nen-mong-cac-cong-trinh-dan-dung-cong-nghiep.pdf19,19 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.