Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14382
Title: Khung bê tông cốt thép toàn khối
Authors: Lê, Bá Huế (ch.b)
Phan, Minh Tuấn
Keywords: Bê tông cốt thép
Kết cấu bê tông cốt thép
Issue Date: 2009
Publisher: Xây dựng
Abstract: Giới thiệu lí thuyết tính toán và cấu tạo khung bê tông cốt thép toàn khối chịu các loại tải trọng thông thường. Hệ chịu lực của nhà khung toàn khối, lập sơ đồ tính toán khung, xác định nội lực và tổ hợp nội lực, tính toán và cấu tạo thép khung. Thiết kế khung phẳng
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14382
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khung-betong-cot-thep-toan-khoi.pdf12,33 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.