Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14381
Title: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế
Other Titles: Concrete and reinforced concrete structures - Design standard
Keywords: Bê tông cốt thép
Kết cấu bê tông cốt thép
Issue Date: 2012
Publisher: Hà Nội
Citation: Xuất bản lần 2
Abstract: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế theo TCVN 5574:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 356:2005 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 5574:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đềnghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14381
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ket-cau-be-tong-cot-thep-theo-tieu-chuan.pdf4,1 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.