Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14379
Title: Sổ tay chọn máy thi công xây dựng
Authors: Nguyễn, Tiến Thu
Keywords: Thi công xây dựng -- Sổ tay, cẩm nang, vv...
Máy thi công
Issue Date: 2010
Publisher: Xây dựng
Abstract: Phương pháp chọn máy, xác định thông số kỹ thuật, tính toán năng xuất, thống kê đặc tính cơ bản một số loại máy chính dưới dạng bảng số và đồ thị: các loại cần trục, thăng tải, máy làm đất, máy đóng cọc và máy phục vụ cho công tác bê tông
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14379
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
So-tay-chon-may-thi-cong-xay-dung.pdf18,16 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.