Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14373
Title: Kết cấu bế tông cốt thép - Tập 1: Cấu kiện cơ bản (Theo TCXDVN 365:2005)
Authors: Võ, Bá Tầm
Keywords: Bê tông cốt thép
Tiêu chuẩn kĩ thuật
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Citation: Tái bản lần thứ sáu
Abstract: Tổng quan về bê tông, cốt thép, bê tông cốt thép. Nguyên lý tính toán và cấu tạo. Cấu kiện chịu uốn, chịu nén, chịu kéo. Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo trạng thái giới hạn thứ hai. Cấu kiện chịu uốn - xoắn. Sàn bê tông cốt thép
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14373
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ket-cau-be-tong-cot-thep-T.1.pdf13,56 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.